Tiếng Việt
English

Meet Ancient and Future powers! 

Thứ hạng của Pokémon Cổ đại và Tương lai tiếp tục tăng lên! Thẻ Walking Wake ex rung chuyển quá khứ cùng Raging Bolt ex, trong khi đó Iron Leaves ex lại mang đến sức mạnh công nghệ cao với Iron Crown ex.

Xem thông tin chi tiết

Thẻ Pokémon TCG SV05 - Temporal Forces Checklane Blister [Carvanha/Bellibot] 188-85649

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000360117
avtSrc
;