Tiếng Việt
English

Mỗi Gói booster pack SV03 chứa 10 thẻ và 1 Năng lượng cơ bản. Thẻ khác nhau tùy theo gói booster packs.

Nội dung/Hình ảnh bên gói booster packs là ngẫu nhiên.

Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Thẻ Pokémon TCG SV03 BOOSTER 186-85374

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349457
avtSrc
;