Tiếng Việt
English

Chính sách bảo mật thanh toán1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ trên Website www.ipptravelretail.vn (sau đây gọi là “IPPTravelretail") được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây gọi là “Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của IPPTravelretail đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (Internet Banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  • Thông tin tài chính của Khách hàng được bảo bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer). Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin khách hàng cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.

  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán PCI DSS (Payment Card Indutry Data Security Standard) do Trustwave cung cấp.

  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS và/hoặc mật khẩu trực tuyến mà Khách hàng đã đăng ký với ngân hàng để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

  • Trong trường hợp hệ thống thanh toán gặp sự cố, Thông tin giao dịch của Khách hàng sẽ được lưu trữ và phục hồi về từng giao dịch thanh toán trong thời hạn quy định tại Luật kế toán.

  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của IPPTravelretail áp dụng với Khách hàng:

IPPTravelretail cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho IPPTravelretail. IPPTravelretail không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép. Ngoài ra, IPPTravelretail còn sử dụng nhiều phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an ninh dữ liệu.

  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch sẽ không được lưu trên hệ thống của IPPTravelretail. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

  • Đối với thẻ nội địa (Internet Banking), IPPTravelretail chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

3. Chỉnh sửa chính sách bảo mật thanh toán

IPPTravelretail có quyền chỉnh sửa và cập nhật nội dung Chính sách bảo mật thanh toán này theo từng thời kỳ. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách này sẽ được công bố trên Website www.ipptravelretail.vn và có hiệu lực ngay lập tức.

4. Khiếu nại và liên hệ

Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung Chính sách bảo mật thanh toán hoặc nếu Khách hàng muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với IPPTravelretail theo số điện thoại: …..

Việc khiếu nại của Khách hàng sẽ được thực hiện theo Chính sách giải quyết khiếu nại của IPPTravelretail. Chi tiết vui lòng xem tại đây: https://www.ipptravelretail.vn/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai

IPPTravelretail cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Website www.ipptravelretail.vn

;