Tiếng Việt
English

Play Like a Boss—with Mabosstiff ex!

Mabosstiff thường hiền lành, nhưng nó có thể tỏ ra đáng sợ khi bảo vệ đồng minh của mình! Tham gia lực lượng với Pokémon trung thành này và giáng một đòn vào đối thủ của bạn. Bạn sẽ tìm thấy Mabosstiff ex ở đây dưới dạng thẻ Promo trong các phiên bản có thể chơi được và ngoại cỡ, cùng với Rascal Pokémon Maschiff.

Xem thông tin chi tiết

Hộp thẻ Pokémon TCG FEB SHOWCASE 290-85590

Thương hiệu Pokémon TCG SKU: 2190000349631
avtSrc
;